(1 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤ)ΕΙΣΕΡ-1937 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΕΠΕΞΕΡΓ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

(1 ΝΕΩΤΕΡΩΝ) ΝΟ 2316 ΕΙΣΕΡΧ- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ ΑΓΡΟΤΙΚ ΟΔ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛ

(3 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ)ΝΟ 2317 ΕΙΣΕΡΧ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤ ΑΓΡΟΤΙΚ ΟΔΟ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

03 22 espd

03 22 ΕΣΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

03 22 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ v2 ΜΕ ΨΥ

03 22 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ v2 ΜΕ ΨΥ

03 22 ΣΑΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

03 22 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

03 22 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΨΥ

03 22 ΦΑΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

03 22 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ Ψ.Υ.

23PROC012595665_διακηρυξη

23PROC012596265_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23REQ012590387 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

23REQ012595521_ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9822 ΕΙΣΕΡΧ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ

GENIKH_ORIZONTIOGRAFIA_10000-Model_signed

Inked14_GASTOUNI_1969_1975_1978_ANA_8_13_LI

Inked14_GASTOUNI_1969_1975_1978_ANA_11_13_LI

Inked14_GASTOUNI_1969_1975_1978_ANA_13_13_LI

TYPIKH_DIATOMH_50-Model_signed

ΑΟΕ 36 2022 ΛΗΨ ΑΠΟΦ ΓΙΑ ΕΓΚΡ ΤΕΥΧ ΔΗΜΟΠΡ ΤΟΥ ΕΡΓ ΑΠΟΚΑΤ ΑΓΡΟΤ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓ ΚΑΘΟΛ ΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΩΔΖΩΩΞΑ-ΞΝΙ

ΑΟΕ 51 2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡ. ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚ.ΑΓΡΟ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΩΣ ΕΕΛ 901ΗΩΞΑ-Ω98

ΝΟ 2209 ΕΙΣΕΡΧ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚ ΑΓΡΟΤΙΚ ΟΔ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛ ΓΑΣΤ

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ-Model_signed

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ