ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Ψ9ΙΡΩΞΑ-ΓΟ8