ΠΟΛ 2-6ΨΚΠΩΞΑ-6Λ1 ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 21REQ009119785

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ME YPOGRAFI

ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ME YPOGRAFI

ΑΟΕ 285 2021 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 9ΗΤΒΩΞΑ-4ΥΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 21PROC009170393

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΡΟΚHΡYΞΗ 6ΥΙΒΩΞΑ-9Ψ6 ΑΔΑΜ 21PROC009170315

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ-SITISH 21REQ009119039