2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

22PROC010530338 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

22PROC010531000 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

22REQ010440853 ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ

22REQ010530208 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

20210608-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

20210608-ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

espd-request-v2(1)

espd-request-v2(2)

espd-request-v2

ΑΟΕ 94 2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΩΝ2ΚΩΞΑ-ΘΩΡ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ