11 2019 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 99Η0ΩΞΑ-Ω22 21PROC009392779 ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ

21PROC009393461 ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

21REQ008666335 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

21REQ008666437 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

85-ΩΖ4ΞΩΞΑ-ΦΜΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

212 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΩΓΜ4ΩΞΑ-ΓΣ0

11906 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

20210608-ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (2)_signed

espd-request-v2(1)

espd-request-v2(2)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ FINAL_signed

ΝΟ 11516 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟ Κ ΜΕΤΑΦ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ ΠΗΝΕΙΟΥ.ΕΣΠΑ

Ψ571ΩΞΑ-Λ9Θ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ