11691 ΕΙΣΕΡΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΑΝ

297370-6.10.2023 3ο. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (1)

106-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ 7Α ΤΜΗΜΑ 6 ΛΕΧΑΙΝΑ

184 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝ

746 Δ _2023 ΦΕΚ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΚΑΙ 7 2η ΣΥΜΠΛ

297370-6.10.2023 2ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7 (ΑΑ) (1)

297490_06.10.2023 ΑΑ Ειδοποίηση σε Δήμους παράδοσης ακινήτων_τμημα 6 (ΑΑ) ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ