Ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος, όρισε νέους Αντιδημάρχους, που τον πλαισιώνουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, καθώς και το αντικείμενο ευθύνης τους, με θητεία από 11-6-2022 έως και 10-6-2023. Συγκεκριμένα όρισε:

  1. τον κ. Μπράτη Άγγελο του Δημητρίου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουρισμού & Στρατηγικού Σχεδιασμού.
  2. τον κ. Γεωργόπουλο Νίκο του Χρήστου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
  3. τον κ. Σίμωνα Μάλλιαρη του Νικολάου, καθ’ υλην άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας και Άθλησης.
  4. τον κ. Καλαρίτη Μιχαήλ του Παναγιώτη, καθ’ υλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
  5. τον κ. Κολοκατίνη Γεώργιο του Παναγιώτη, καθ’ υλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, και Χωροταξίας.
  6. τον κ. Καραμπίνη Ιωάννη του Παναγιώτη Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταποίησης & Λαϊκών Αγορών. Έδρα του Αντιδημάρχου είναι το Δημοτικό Κατάστημα Τραγανού.
  7. τον κ. Μαφρέδα Νικόλαο του Αλεξίου, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Επίσης ο Δήμαρχος όρισε τον κ. Κολοκατίνη Γεώργιο Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου με δικαίωμα υπογραφής σε πάσης φύσεως θέματα με θητεία από 11-6-2022 έως και 10-6-2023.