45 20 τιμολογιο 3V ΦΙΝΑΛ_signed

21PROC008551408 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21PROC008551954 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

21REQ008495147 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΟ

21REQ008495360 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

45 20 ΤΕΥΔ

45 20 ΤΕΥΔ_signed

ΑΟΕ 114 2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΟ ΩΦ9ΟΩΞΑ-ΠΚΤ

ΑΟΕ 135 2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΩΜΤ5ΩΞΑ-Τ0Η-1

ΑΟΕ 136 2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΨΙΚ9ΩΞΑ-Ι8Λ

ΑΟΕ 137 2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΩΔΛΨΩΞΑ-9ΗΩ

ΑΟΕ 138 2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ Ω0ΧΥΩΞΑ-Α47

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 45-20_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45-20_signed

Σ.Α.Υ 45-20_signed

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

Φ.Α.Υ 45-20_signed