1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

2.ΠΑΡ Ι – ΑΝΑΛΥΤ ΠΕΡ ΦΥΣΙΚ ΑΝΤΙΚ_signed

3..ΠΑΡ ΙΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ_signed

4.ΠΑΡ ΙΙΙ ΤΕΥΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡ_signed

5.ΠΑΡ IV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ_signed

6.ΠΑΡ V ΕΕΣ_signed

7.ΠΑΡ VΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦ_signed

8.ΠΑΡ VΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ_signed

9.ΠΑΡ VΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜ ΕΓΓΥΗΤ ΕΠΙΣΤ_signed

10.ΠΑΡ ΙΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ_signed

11.ΠΑΡ Χ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚ ΠΡΟΣΩΠ_signed

12.ΠΑΡ ΧΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_signed

13.ΠΑΡ ΧΙΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ_signed

21REQ009585559 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

22PROC009924929 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

22PROC009925083 ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

2022-002295_ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2022-002309_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

espd-request-v2

ΑΟΕ 345 2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ (ΑΔΑ ΨΕΩΒΩΞΑ-ΙΚ1)

ΑΟΕ 346 2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ (ΑΔΑ 6ΟΠ1ΩΞΑ-ΤΣΧ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ_signed