11 2019 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 99Η0ΩΞΑ-Ω22 21PROC008684825 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21PROC008685808 ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 4

21REQ008491564 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ

21REQ008491652 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

212 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΩΓΜ4ΩΞΑ-ΓΣ0

ΑΟΕ 170 2021 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ω5ΨΝΩΞΑ-ΓΗ6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 26-03-2021_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΣΥΝΤ OK ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 26-03-2021_signed

ΝΟ 3271 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΦ ΜΕΤΑΦ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟ 5654 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟ 11516 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟ Κ ΜΕΤΑΦ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ ΠΗΝΕΙΟΥ.ΕΣΠΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 26-03-2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 26-03-2021_signed