11 2019 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 99Η0ΩΞΑ-Ω22

21PROC008683371_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21PROC008683374_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

21REQ008487498 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

21REQ008487564 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

212 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΩΓΜ4ΩΞΑ-ΓΣ0

ΑΟΕ 170 2021 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ω5ΨΝΩΞΑ-ΓΗ6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ FINAL_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 26-03-2021_signed

ΝΟ 4465 ΕΞΕΡΧ-ΥΠΟΒ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛ &ΜΕΤΑΦ ΠΡΟΔ ΒΙΟΑΠΟΒΛ Δ.ΠΗΝΕΙΟΥ

ΝΟ 5653 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛ

ΝΟ 11516 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟ Κ ΜΕΤΑΦ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ ΠΗΝΕΙΟΥ.ΕΣΠΑ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_signed