11 2019 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 99Η0ΩΞΑ-Ω22

21PROC008682969_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21PROC008683195_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

21REQ008666335 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

21REQ008666437 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

85-ΩΖ4ΞΩΞΑ-ΦΜΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

212 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΩΓΜ4ΩΞΑ-ΓΣ0

ΑΟΕ 170 2021 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ω5ΨΝΩΞΑ-ΓΗ6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ FINAL_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΟΚ 26-03-21 FINAL_signed

ΝΟ 5652 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘ ΡΥΜΟΥΛΚ ΛΕΙΟΤΕΜ ΒΙΟΑΠΟΒΛ

ΝΟ 11516 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟ Κ ΜΕΤΑΦ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ ΠΗΝΕΙΟΥ.ΕΣΠΑ

ΤΕΥΔ ΟΚ 26-03-21 FINAL

ΤΕΥΔ