11 2019 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 99Η0ΩΞΑ-Ω22

21PROC008688560_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21PROC008688824_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

21REQ008483182 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

21REQ008483287 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

61ΝΤΩΞΑ-9ΡΩ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

81-Ω02ΙΩΞΑ-ΘΒΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

212 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΩΓΜ4ΩΞΑ-ΓΣ0

ΑΟΕ 170 2021 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ω5ΨΝΩΞΑ-ΓΗ6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 26-03-2021_signedFINAL

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 26-03-2021_signed FINAL

ΝΟ 11516 ΕΙΣΕΡΧ-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟ Κ ΜΕΤΑΦ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ ΠΗΝΕΙΟΥ.ΕΣΠΑ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_signed