08 2023 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΧ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΑΝΟ ΜΠΕΛΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Ψ67ΡΩΞΑ-ΔΦΒ

131 2016 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 7Ε8ΔΩΞΑ-ΕΣ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11 04 2016

2726 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΕΛΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

4399 ΕΙΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1)

5381.24.1.2023 ΑΝΑΚ. ΙΔΟΧ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΙΔ 2023(1)

(ΑΑ)-1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΕΓΚΛΗ

ΑΠΕ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ document

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2023 1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023

ΝΟ 1939 ΕΙΣΕΡΧ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 01_2023 ΘΕΜΑ 9 ΑΝΑΒΑΘΜ ΑΘΛ ΕΓΚ ΓΗΠ ΘΙΝ ΒΑΡΘΟΛ

ΝΟ 1940 ΕΞΕΡΧ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ 3ος ΑΠΕ ΑΝΑΒΑΘΜ ΑΘΛ ΕΓΚ ΓΗΠ ΘΙΝ ΒΑΡΘΟΛ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΔΟΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12 5 2023

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ