6ΔΔΣΩΞΑ-ΩΒ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3ΜΗΝΟΥ COVID 19 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.