ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2020 (ΑΔΑ 6ΡΓΥΩΞΑ-ΕΒΙ)

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΤΗΛ. 6973740519 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Οικονομικών θεμάτων

β. Διοικητικών θεμάτων 

γ. Έχει την ευθύνη της έκδοσης και τέλεσης των γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γαστούνης.

δ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού -ΦΕΚ 557 τ.Β’ 8.4.2011 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2020 (ΑΔΑ 6ΡΓΥΩΞΑ-ΕΒΙ) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  -ΤΗΛ. 6977233242

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Τεχνικών Έργων

β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού

γ. Ύδρευσης & Αποχέτευσης 

δ. Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας

ε. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού

στ. Τη διαχείριση των Προγραμμάτων και των Δράσεων για τα αδέσποτα ζώα

ζ. Τις αρμοδιότητες   του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ’ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

η. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

θ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού -ΦΕΚ 557 τ.Β’ 8.4.2011 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2020 (ΑΔΑ 6ΡΓΥΩΞΑ-ΕΒΙ)

ΚΟΛΟΚΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -ΤΗΛ. 6979296800

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

β. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

γ. Την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Γαστούνης

ε. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού -ΦΕΚ 557 τ.Β’ 8.4.2011 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2020 (ΑΔΑ 6ΡΓΥΩΞΑ-ΕΒΙ)

ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   -ΤΗΛ. 6947320318

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

β. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού (γραφείο κίνησης).

γ. Έχει την ευθύνη της έκδοσης και τέλεσης των γάμων στη Δημοτική Ενότητα Βαρθολομιού

δ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

ε. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια ια θέματα αρμοδιότητάς του (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού -ΦΕΚ 557 τ.Β’ 8.4.2011 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 298/2020 (ΑΔΑ 6ΡΓΥΩΞΑ-ΕΒΙ)

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   -ΤΗΛ. 6943113765

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Παιδείας,   Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   και Νεολαίας

β. Τα θέματα προβολής και Τουρισμού

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς του (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πηνειού -ΦΕΚ 557 τ.Β’ 8.4.2011 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει).