Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας και ισχύει)