Αρχείο 1: Παροχή Υλικού

Αρχείο 2: Διευκόλυνση θεραπείας ογκολογικών ασθενών

Αρχείο 3: Έκτακτη επιχορήγηση