Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Τραγανού

Ταχ. Δ/νση: Αρχ. Ολυμπίας, Τ.Κ.: 27057

Διοικητικές Υπηρεσίες

Αλεξόπουλος Παναγιώτης (Ανταποκριτής ΟΓΑ)

2623360901

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Τσιώλα Αγορή

2623360910

ΚΕΠ Τραγανού   |  E-mail: d.traganou@kep.gov.gr

Τσεπελίκα Μαρία

2623360922

Σωτηροπούλου Αντωνία

2623360923